Mètode Escolta: L’Escoltisme

L’escoltisme  es  una  proposta  d’educació  en  el  temps  lliure  present  avui  en  tots  els  indrets  del  planeta. Ideada  per  Robert  Baden-Powell  i  posada  en  pràctica  des  de  1907,  busca  educar  infants  i  joves  per  tal  que  esdevinguin  ciutadans  actius,  crítics,  compromesos  i  curiosos.  L’escoltisme  es  basa  en  una  sèrie  d’ambientacions,  mecanismes,  “grans  jocs”  i  objectius  anomenats  “el mètode  escolta”,  el  qual  s’assenta  sobre les  següents  característiques.

blog7El compromís

Potenciant-lo  a  través  de la promesa  escolta;  una  invitació  personal  a  cada  infant  o  jove  a  comprometre’s  lliurement  amb  la  implicació  social  i  la  seva  escala  de  valors.

La descoberta a través de l’acció

Posant en pràctica l’educació a través de la metodologia de projectes (“aprendre fent”) i de l’ús del joc com a mitjà educatiu, basant-se sobretot en les experiències que se’n deriven

La democràcia i la participació

Impulsant l’organització de la vida de les diverses franges d’edat en petits grups que permetin accelerar la sociabilització d’infants i joves, el vincle entre els seus membres, l’establiment d’objectius compartits, la distribució de responsabilitats progressives… A més, el funcionament quotidia de cada franja d’edat es recolza en la seva assemblea, on es prenen les decisions, s’escull quin projecte tirarà endavant el col·lectiu…

Programacions educatives progressives, innovadores i engrescadores

L’atractiu principal de l’escoltisme per a infants i joves són les activitats i projectes que viu, juntament als seus companys, setmana rere setmana al seu Agrupament. L’escoltisme intenta oferir reptes progressius i plantejar, a través de les programacions, noves fites a assolir constantment.